top of page

Salgs og lev. betingelser for alle produkter.

Per 01-01-2022

baggrund.jpg
baggrund.jpg

Gældende for alle produkter

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse.

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (del af NL01), medmindre disse udtrykkeligt er

fraveget ved skriftlig aftale underskrevet af Din Lastbil Mægler (Sælger). Som udfyldende vilkår gælder NL2001.

2. Aftaleindgåelse.

2.1 Aftale mellem køber og sælger er indgået, når Sælger har fremsendt ordrebekræftelse. vedrørende sælgers leverance til køber

(i det følgende kaldt produktet)

 

2.2 Såfremt Køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse skriftligt forelægges Sælger senest 5 hverdage efter

ordrebekræftelsens dato, eller modtagelse af ordre fra køber på mail.

3. Priser.

3.1 Sælgers priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og emballage og transport. Transportprisen fremgår særskilt, ellers er den ikke indregnet i prisen.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Købesummen forfalder til betaling pr. forfaldsdag angivet i faktura. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives renter fra

forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 3 % pr. måned.

4.2 Såfremt der foreligger betalingsmisligholdelse, jfr. pkt. 4.1, har Sælger ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling

har fundet sted.

5. Leveringstid/forsinkelser.

5.1 Leveringstiden regnes fra afgivelse af ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor samtlige oplysninger og specifikationer, der

er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet frem til Sælgers kundskab.

5.2 Sælger kan forlænge den aftalte leveringstid med indtil 60 dage regnet fra udløbet af leveringstiden efter pkt. 5.1, såfremt Sælger

forinden giver Køber underretning herom. Køber er uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser i denne periode, ligesom

forsinkelsen ikke giver Køber ret til at tilbageholde betaling.

5.3 Såfremt Sælger overskrider den forlængede leveringsfrist, kan Køber ikke kræve, at Sælger erlægger en bod ekskl. moms og andre afgifter, for den leverance, der er forsinket. Herfor ej for driftstab.

6. Tegninger, beskrivelser og godkendelser.

Sælgers materiale for så vidt angår tegninger, beskrivelser og godkendelser er alene af vejledende karakter, ligesom Sælger ikke er ansvarlig for fejl heri. Sælger kan til enhver tid ændre i specifikationer og beskrivelser. Alle udleverede dokumenter vedrørende Sælgers produkter og fremstilling heraf er Sælgers ejendom,

og Køber er forpligtet til at tilbagelevere dokumenterne på anfordring af Sælger. Specielt gøres det gældende at ved salg af kraner, er viste løfteevne ALTID uden evt. på hængt værktøj, eller udstyr af nogen art.

7. Montage

7.1 Efter montage af produktet er til en hver tid købers ansvar at  afprøvning foretages på et godkendt service/værksted og i.h.t. gældende regler i EU, og fra gældende data / retningslinie fra fabrikant..

7.2 I fald montagen sker via Din Lastbil Mælger, og dennes samarbejdspartner, er det til hver en tid Købers pligt til at være tilstede under driftsprøven og foretage gennemgang og undersøgelse af det leverede. I fald der IKKE gives skriftlig tilkendegivelse på evt. fejl eller mangler straks, (1 dag), kan køber ikke drage sælger eller ansvar til last.

7.3 Det autoriserede værksted udarbejder i forbindelse med afprøvningen en afleveringsrapport, som køber har pligt til at underskrive suppleret med købers konkretiserede bemærkninger.

7.4 Ved købers manglende tilstedeværelse eller underskrivelse af den i pkt. 7.3 nævnte afleveringsrapport anses mangelfri levering for sket

ved købers ibrugtagning af det købte.

 

8. Garanti.

8.1 På nye produkter ydes garanti i.h.t. gældende regler for BTB handel. De i pkt. 11.2 anførte forhold anses ikke som fabrikationsfejl. For erstatningsmaterialer gælder pkt. 5 tilsvarende. I øvrigt henvises til fabrikantens  garanti- og reklamationsbestemmelser som køber selv har ansvar for at undersøge i fald der skulle være tvivl.

8.2 Det er en betingelse, for at udføre garanti-/ reklamations- og eller kulance arbejde på produktet, at aftalt servicepersonale

frit kan disponere / downloade oplysninger fra produktets elektronik- / computeranlæg.

8.3 Der må kun bruges originale reservedele på det leverede.

8.4 På Flyjib, fjernbetjening, spil, vedhængervægte, og andet tillægsudstyr er der 12 mdr. garanti.

8.5 På kraner som bruges som krogkraner gives 12 måneders garanti. Dog kan speciele aftaler være påført ordrebekræftelser.

8.6 Din Lastbil Mælger kan ikke på noget tidspunkt blive draget økonomisk ansvarlig for garantiomkostninger. Disse håndteres dog til fabrikant fra kunden i fald en skade/nedbrud accepteres af fabrikanten som værende en garantisag. Garantisager under 5000.- anses ikke som værende garanti, men anses som værende under bagatelgrænsen. 

8.7 Skulle fabrikanten på noget tidspunkt lukke som fabrikant, frafalder alle muligheder for krav for produkter herfra både overfor importør og serviceværksteder. Ligeså i fald at Din Lastbil mægler afgår som værende importør af et givent produkt.

9. Købers misligholdelsesbeføjelser.

 9.1Sælgers afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid, overlast, anvendelse af uegnede smøremidler, manglende

overholdelse af serviceforskrifter, mangelfuld vedligeholdelse,mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering

(herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter) hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke

Køber alene bærer ansvaret eller risikoen.

9.2 Ved Købers konstatering af mangler skal køber skriftligt overfor sælger beskrive og specificere den påberåbte mangel og dennes

konsekvens for købers benyttelse af det købte. Enhver reklamation over mangler skal være sælger i hænde senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader køber dette, mister køber retten til at gøre manglen gældende.

9,3 Ethvert mangelkrav, uanset art, skal under alle omstændigheder senest være gjort gældende inden 1 måneder fra levering, idet

mangelindsigelser efter denne frist ikke vil kunne gøres gældende.

9,4 Køber kan ikke som følge af mangler fremføre andre krav overfor Sælger end de ovenfor anførte. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab eller andet indirekte tab.

9,5 Handling af ombytningsdele i forbindelse med garanti handles af Din Lastbil Mægler / fabrikant i samarbejde med reparatør.

10. Produktansvar.

10.1 Køber holder Sælger skadesløs, såfremt Sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for en skade, som Sælger ifølge pkt. 10.2 og 10.3 ikke er ansvarlig for i forhold til Køber.

10.2 Sælger er ikke ansvarlig for en skade, der forvoldes af materiellet på:

a) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i Købers besiddelse eller varetægt, eller b) produkter, hvori materiellet indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som Sælgers produkter forårsager som følge af materiellet.

10.3 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

11. Force majeure.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt, Corona og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12. Tvistigheder

Eventuelle uoverensstemmelser mellem Køber og Sælger skal afgøres ved voldgiftsrets sag i Odense.

bottom of page